GOKSiT Suchowola

Lista startowa/wyniki:

Regulamin imprezy oraz obiektu

Regulamin Imprezy  

XVI Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy – Suchowola 2018

odbywającej się w dniach 30 czerwca -1 lipca 2018 r. w Suchowoli

 

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej  „Regulaminem”) został wydany na podstawie   przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r. Dz.U. Nr 62, poz. 504, z późniejszymi zmianami, (zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 1. Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli, Pl. Kościuszki 13, 16-150 Suchowola, zwanego dalej „Organizatorem”.
 2. Koncerty w ramach „XVI Europarady Orkiestr Dętych w Centrum Europy” (zwanej dalej „Imprezą”) odbędą się w dniach  30 czerwca – 1 lipca  2018 roku w Suchowoli na terenie Rynku Miejskiego w Suchowoli oraz placu przyległym do Zespołu Szkół i Gimnazjum w Suchowoli.  Układ koncertów przedstawia załączony do regulaminu program Imprezy.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą   przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu,                           na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 

     „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników       agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

 

      „Teren Imprezy” wymieniony w § 1 pkt. 1 , oznacza teren na   którym przeprowadzana jest impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

 

     Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 

 

§ 2

 1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym.
 2. Nie będą wpuszczane na Imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na Imprezie, legitymowania lub nie posiadający dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a)      broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b)      materiałów wybuchowych,

c)      wyrobów pirotechnicznych,

d)     materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e)      napojów alkoholowych,

f)       środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

 1. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy.
 2. Zakazuję się także:

- wchodzenia i przechodzenia przez budowle nie przeznaczone do powszechnego użytku, w szczególności: fasady, płoty, mury, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, pomosty, wszelkiego rodzaju maszyny oraz dachy,

- wchodzenia do miejsc nie przeznaczonych dla publiczności,

- używania obraźliwego i wulgarnego słownictwa,

- pisania po budowlach i urządzeniach, ich malowania i oklejania,

- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi toaletami i zaśmiecania terenu w inny sposób, w szczególności poprzez wyrzucanie przedmiotów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

- zasłaniania twarzy lub innego maskowania celem uniemożliwienia identyfikacji policji i służby porządkowej,

- niszczenia mienia organizatora i innych uczestników Imprezy.

 1. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

            b) posiadającym przedmioty wskazane w pkt. 3 niniejszego Regulaminu,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający     zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

 1. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym Kierownika ds. Bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie            z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu za kulisy i na scenę dla osób nie posiadających identyfikatora Zespołu, Ekipy Technicznej lub Organizatora.
 4. Zabrania się rozniecania ognia na Terenie Imprezy przez osoby do tego nie upoważnione przez Organizatora.
 5. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do poinformowania Organizatora lub Służb Porządkowych o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 6. Na teren Imprezy mają prawo wjazdu wyłącznie samochody posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora oraz samochody Służb Ratowniczych i Porządkowych, pozostałe zaparkowane przed Imprezą jak i w trakcie trwania Imprezy, nie posiadające właściwej przepustki, zostaną odholowane na parking policyjny na koszt właściciela.

 

§ 3

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe  i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b) powołanie Kierownika ds. Bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej innej rekompensaty z tego tytułu..
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Imprezy.
 4. Wszelkich informacji na temat poszczególnych sektorów, wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet itp. udziela Służba Informacyjna Organizatora.

 

§ 4

 1. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym            w widocznym miejscu są uprawnione, zgodnie z przepisami Ustawy, do:

a)      sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

b)      legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

c)      przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu;

d)     wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy lub regulaminem obiektu (terenu),       a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e)      ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;

f)       stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na  członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy  z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),

ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie   zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

      g)  Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 5

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

- w siedzibie Organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli, Plac Kościuszki 13, 16-150 Suchowola

- na stronach internetowych Organizatora: www.goksitsuchowola.pl, www.suchowola.pl

- na terenie Imprezy w punktach wyznaczonych przez Organizatora.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6

 1. Regulamin Imprezy oraz Graficzny Plan Terenu Imprezy podany jest do publicznej wiadomości przez udostępnienie w formie afiszów przy wejściu na teren Imprezy oraz na stronie internetowej Organizatora.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

 

 

 

System zapisów - copyright © b4sport.pl