GOKSiT Suchowola

Lista startowa/wyniki:

Druki do pobrania

         Suchowola, dnia 27.05.2018 r.

 

Oświadczenie uczestnika do udziału w biegu

 

Ja ……………………………………….............……………………………., oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za swój udział w XXII Crossie Trzeźwości w Suchowoli, wiedząc, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

Oświadczam, że znajduje się w dobrym stanie zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwskazania zdrowotne do udziału w biegu XXII Cross Trzeźwości w Suchowoli.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Biegu oraz jestem świadomy jego postanowień i w pełni je akceptuję.

 

 

.........................................................

Podpis czytelny uczestnika

 

 

 

         Suchowola, dnia 27.05.2018 r.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), przez organizatora  biegu Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli, do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem XXII Cross Trzeźwości w Suchowoli.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku w ewentualnych materiałach filmowych, fotograficznych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora XXII Crossu Trzeźwości w Suchowoli – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Oświadczam oraz przyjmuję do wiadomości, że

1) administratorem moich danych osobowych jest Gminny Ośrodek kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli, Plac Kościuszki 13, 16-150 Suchowola

2) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji oraz realizacji zadań związanych z uczestnictwem w biegu XXII Cross Trzeźwości w Suchowoli

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w biegu podczas XXII Crossu Trzeźwości w Suchowoli

4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

  

                                                                                                                                                            .....................................................

        data i podpis uczestnika biegu

 

 

 

Suchowola, dnia 27.05.2018 r.

Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w biegu:

 

...........................................................................................

Ja ………………………………………………………………............................................................, jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział dziecka w biegu organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli, jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka oraz za jego udział w tego typu imprezie rekreacyjno - sportowej.

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za udział mojego dziecka w XXII Crossie Trzeźwości, mając pełną odpowiedzialność, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

Oświadczam, że dziecko znajduje się w dobrym stanie zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwskazania zdrowotne do jego udziału w biegu podczas XXII Crossu Trzeźwości w Suchowoli.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Biegu oraz jestem świadomy jego postanowień i w pełni je akceptuję.

 

.................................................................

Podpis czytelny rodzica/opiekuna

 

         Suchowola, dnia 27.05.2018 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), przez organizatora  biegu Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli, do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem XXII Crossu Trzeźwości w Suchowoli.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku w ewentualnych materiałach filmowych, fotograficznych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora XXII Crossu Trzeźwości w Suchowoli – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

mojej/ego córki/syna…………………………………………………............................................................ urodzonego/urodzonej …………...……………(data) w ……………………………………………….(miejsce urodzenia)

Oświadczam oraz przyjmuję do wiadomości, że

1) administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

2) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji oraz realizacji zadań związanych z uczestnictwem w biegu XXII Cross Trzeźwości w Suchowoli

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w biegu podczas XXII Crossu Trzeźwości w Suchowoli

4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

                                                                                              .............................................................

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

System zapisów - copyright © b4sport.pl