GOKSiT Suchowola

Lista startowa/wyniki:

Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW

23. CROSS TRZEŹWOŚCI

szlakiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki

- Suchowola, 12 maja 2019 r.

 

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorami biegu są:

 • Burmistrz Suchowoli
 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOKSiT” Suchowola
 • Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli
 • Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku
 • Zarząd Gminny OSP RP w Suchowoli

 

 

II. CEL

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, szczególnie wśród dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych,
 • Popularyzacja biegania, jako prostej aktywności prowadzącej do zdrowego trybu życia,
 • Profilaktyka uzależnień.

 

 

III. BIEG GŁÓWNY

 

TERMIN I MIEJSCE                                                                                  

1. Bieg główny odbędzie się w niedzielę, 12 maja 2019 r. w Suchowoli.

2. Start biegu głównego nastąpi punktualnie o godz. 11:30 sprzed budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli.

 

 TRASA

1. Długość trasy wynosi: 10 000 m i posiada aktualny atest PZLA.

2. Trasa biegu- Suchowola – Okopy-  Suchowola.

3. Limit czasu do pokonania trasy to 90min. 

4. Zawody odbywać się  będą przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym, stąd też uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń wolontariuszy i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem na trasie biegu.

 

PUNKT KONTROLNY

 1. Na trasie biegu znajdować się będzie  punkt kontrolny- w miejscowości OKOPY w miejscu nawrotu. Jego ominięcie będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

 

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu biegu będą miały ukończone 16 lat.

2. Zgłoszenia do biegu można dokonać do dnia 9 maja 2019 r. :

 • drogą internetową:

 

https://rejestracja-festiwalbiegowy.pl/rejestracja-23-cross-trzezwosci/

 

3. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu biegu.

4. Dla biegu obowiązuje łączny limit 150 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat startowych.

5. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej.  Jest to również jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do podpisania w Biurze Zawodów oświadczenia o uczestnictwie w biegu na własną odpowiedzialność.

7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia ważnych badań sportowych oraz oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

8. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli (ul. Plac Kościuszki 13) w godzinach: 8:00 - 10:30.

9. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 

OPŁATY

1. Każdy uczestnik biegu ponosi koszt opłaty startowej.

2. Wysokość opłaty startowej wynosi:

 

do dnia 30 kwietnia 2019r.

 • 20,00 zł

 

od 1 maja 2019 do 9 maja 2019r.

 • 30,00 zł

 

w dniu biegu 12 maja 2019

 • 40,00 zł

3. Z opłaty startowej zwolnieni są:

 • zawodnicy na wózkach
 • mieszkańcy Gminy Suchowola
 • osoby, które ukończyły 60 rok życia

4. W celu usprawnienie systemu zapisów, opłaty przyjmowane są za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym na stronie:

https://rejestracja-festiwalbiegowy.pl/rejestracja-23-cross-trzezwosci/

5. Osoby nie posiadające dostępu do internetowego rachunku bankowego i nie mogące skorzystać z systemu bezpiecznych płatności internetowych mogą dokonać płatności tradycyjnym przelewem bankowym:

Nr konta: 29 8094 0009 0000 0433 2000 0010 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOKSiT” Suchowola

 Plac Kościuszki 13   

16-150 Suchowola 

 

z dopiskiem „Cross Trzeźwości” oraz z imieniem i nazwiskiem zawodnika.

 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 

NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowy medal. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę biegową z logo biegu.

2.  Ponadto:

 • najszybszy zawodnik i najszybsza zawodniczka Biegu Głównego otrzymają pamiątkowe puchary,
 • trzech najlepszych mężczyzn i trzy najlepsze kobiety otrzymają medale,
 • szóstka najlepszych mężczyzn i szóstka najlepszych kobiet otrzyma nagrody rzeczowe,
 • trzech najlepszych mężczyzn i trzy najlepsze kobiety w kategoriach wiekowych oraz w kategorii mieszkaniec Gmina Suchowola otrzyma medale i nagrody rzeczowe,
 • Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą Bieg Główny zostaną rozdane nagrody rzeczowe.

 

 

POMIAR CZASU I KLASYFIKACJE

1. Każdy uczestnik będzie klasyfikowany na mecie według uzyskanego czasu.

2.  Pomiar czasu będzie przeprowadzony za pomocą chipów pasywnych mocowanych do butów biegaczy. Chipy muszą zostać zwrócone organizatorom po zakończeniu biegu. Pomiar będzie przeprowadzany metodą netto.

3. Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

4. Kategorie dodatkowe Biegu Głównego:

- K,M-16 - (16-19 lat) - 2003-2000

- K,M-20 - (20-29 lat) - 1999-1990

- K,M-30 - (30-39 lat)  -1989-1980

- K,M-40 - (40-49 lat)  -1979-1970

- K,M-50 - (50-59 lat) - 1969-1960

- K,M-60 - (60-69 lat) - 1959-1950

- K,M-70 - (powyżej 70 lat) - 1949 i starsi

WYŚCIG NA WÓZKACH  ……………………………………………………………………………..

 1. Długość trasy wynosi: 10 000 m i posiada aktualny atest PZLA.

 Start wyścigu nastąpi punktualnie o godz. 11:30 sprzed budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli.

2. Trasa biegu: Suchowola- Okopy- Suchowola.

3. W wyścigu prawo startu mają osoby dorosłe.

4. Zgłoszenia do biegu można dokonać do dnia 9 maja 2019 r. :

•         Internetowo poprzez system rejestracji dostępny pod adresem

https://rejestracja-festiwalbiegowy.pl/rejestracja-23-cross-trzezwosci/

5. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu biegu.

6. Udział jest bezpłatny

7. Nagrody:

-  trzech najlepszych mężczyzn i trójka najlepszych kobiet otrzyma medale oraz nagrody rzeczowe,

- każdy uczestnik otrzyma koszulkę biegową i pamiątkowy medal.

 

IV. BIEGI TOWARZYSZĄCE W KATEGORII DZIECI I MŁODZIEŻY

 

TERMIN I MIEJSCE                                                                                  

1. Biegi odbędą się w niedzielę, 12 maja 2019 r. w Suchowoli.

2. Starty biegów towarzyszących od godz. 11.00 zaczynając od kategorii najmłodszej

 

KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANS

Klasa 0 SP i młodsi

100 m – kategoria dziewcząt i chłopców

I-II  klasa Szkoły Podstawowej

200 m - kategoria dziewcząt i chłopców      

III-IV  klasa Szkoły Podstawowej

400 m - kategoria dziewcząt i chłopców

V-VI  klasa Szkoły Podstawowej

600 m - kategoria dziewcząt i chłopców

VII-VIII klasa Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum

800 m - kategoria dziewcząt

1 000 m - kategoria chłopców

 

1. Zgłoszenia indywidualne do biegów dziecięcych i młodzieżowych będą prowadzone w dniu biegu w Biurze Zawodów.

2. Szkoły biorące udział są zobowiązane dostarczyć dla Organizatora listę uczestników najpóźniej do dnia 8 maja 2019 r.

3. Udział w biegach jest całkowicie bezpłatny.

4. Dzieci i młodzież startująca w biegach towarzyszących muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.

5. Nagrody:

 • Do punktacji szkolnej zaliczać się będzie 10 najlepszych wyników ze wszystkich biegów: I miejsce- 30 pkt.…., X miejsce- 10 pkt.
 • Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjum przewidziany jest pamiątkowy puchar. Za zajęcie pozostałych miejsc przewidziane są pamiątkowe dyplomy.
 • Trzech pierwszych chłopców i trójka pierwszych dziewcząt w swojej kategorii otrzyma pamiątkowe medale.
 • Szóstka najlepszych chłopców i szóstka najlepszych dziewcząt w swojej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe.
 • Wśród  wszystkich dzieci biorących udział w biegach zostaną wręczone upominki.

 

 

V. MARSZ NORDIC WALKING – KROKIEM PO ZDROWIE

 

1. Marsz odbędzie się w niedzielę, 12 maja 2019 r. w Suchowoli  o godz. 10.20

2. Trasa będzie poprowadzona ulicami Suchowoli zaś jej szacunkowy dystans wynosi: 1 500 m.

3. Limit uczestników: 30

4. Udział w marszu jest bezpłatny

5. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę oraz dyplom.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu głównego każdy zawodnik musi posiadać numer startowy starannie przymocowany do przedniej części koszulki oraz chip przymocowany do buta.

2. Organizatorzy zapewniają w trakcie trwania biegów opiekę lekarską,

3. Organizatorzy ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Po zakończonym biegu na uczestników czekać będzie posiłek regeneracyjny.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie wiążąca i ostateczna decyzja należy do Organizatora.

 

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Plac Kościuszki 13

16-150 Suchowola

E-mail: ok.suchowola@wp.pl

Telefon: 85 7124053

 

System zapisów - copyright © b4sport.pl