GOKSiT Suchowola

Lista startowa/wyniki:

Konkurs plastyczny - pocztówka z Suchowoli!

       KONKURS PLASTYCZNY „POCZTÓWKA Z SUCHOWOLI”

 

           Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie plastycznym „Pocztówka z Suchowoli”, organizowanym przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Suchowoli.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy w formie pocztówki (w formacie A4) przedstawiającej miejsce, urokliwy zakątek, obiekt bądź element charakterystyczny dla miasta lub gminy Suchowola, jej tradycji oraz kultury.

Konkurs adresowany jest do dzieci (od III kl. szkoły podstawowej), młodzieży oraz dorosłych.

 Prace oceniane będą w 3 kategoriach:

                                                 I.     III - VI kl. szkoły podstawowe 

                                               II.     VII kl. szkoły podstawowe oraz gimnazja

                                             III.     szkoły średnie oraz dorośli

 

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć lub wysłać pocztą na adres Organizatora: 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Plac Kościuszki 5

16-150 Suchowola

do dnia 11.05.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Na zwycięzców w każdej kategorii czekają cenne nagrody rzeczowe!

Poza tym wybrane prace zostaną wydane w formie widokówki!

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w poniższym regulaminie oraz

w  Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli  (tel. 85 72 29 410).

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POCZTÓWKA Z SUCHOWOLI”


I. Organizator:


 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

II. Cel konkursu:


- promowanie miasta Suchowola
- rozbudzanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
- kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników konkursu, rozwijanie twórczości, kreatywności i zdolności plastycznych


III. Zasady konkursu:


1. Konkurs trwa od 19.03.2018 – 11.05.2018 roku.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych, również spoza gminy Suchowola.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy w formie pocztówki, przedstawiającej miejsce, urokliwy zakątek, obiekt bądź element charakterystyczny dla miasta Suchowola, jej tradycji oraz kultury.
4. Praca plastyczna powinna być wykonana dowolną techniką (szkic, malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka, kolaż i inne) w formacie A-4.
5. Jeżeli przewiduje się wykorzystanie fotografii do kolażu, to muszą to być fotografie własnego autorstwa.
6. Nie dopuszcza się prac przestrzennych, prac wykonanych zbiorowo oraz wykonanych z nietrwałych (sypkich) materiałów.
7. Prace oceniane będą w 3 kategoriach:
I. III - VI kl. szkoły podstawowe
II. VII kl. szkoły podstawowe oraz gimnazjum
III. szkoły średnie oraz dorośli
8. Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie.
9. Oceniane będą: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, estetyka wykonania.
10. Na odwrocie każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz kategorią wiekową.
11. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.
12. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć lub wysłać pocztą na adres Organizatora:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli
Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola
do dnia 11.05.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)
13. Na zwycięzców w każdej kategorii czekają cenne nagrody rzeczowe. Poza tym wybrane prace zostaną wydane w formie widokówki.
14. Ogłoszenie wyników do wiadomości publicznej nastąpi po dniu 21.05.2018 r. na stronie internetowej www.suchowola.pl, na facebooku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchowoli (www.facebook.com/BibliotekaSuchowola) oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli (www.facebook.com/goksitsuchowola).
15. Wręczenie nagród nastąpi 27.05.2018 r. podczas Crossu Trzeźwości w Suchowoli.
16. Szczegółowych informacji udziela Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli
(tel. 85 72 29 410).


IV. Postanowienia końcowe:


1. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przeniesienie na organizatora praw autorskich.
3. Organizator nabywa prawo do nieograniczonego wykorzystywania zgłoszonych prac na różnych polach eksploatacji m.in.: w materiałach promocyjnych, w internecie, w prasie, na wystawie.
4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i pełną jego akceptację oraz oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
5. Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac konkursowych podczas transportu.
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 

System zapisów - copyright © b4sport.pl