GOKSiT Suchowola

Lista startowa/wyniki:

IV Otwarty Konkurs Poetycki im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki Zło dobrem zwyciężaj

IV Otwarty Konkurs Poetycki im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki Zło dobrem zwyciężaj.
Konkurs ma charakter otwarty i jest kierowany do „miłośników pióra” w każdym wieku.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania swoich prac (nigdzie dotychczas niepublikowanych – ani w internecie ani w wersji papierowej) do 7 września 2018 roku na adres organizatora: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli, Plac Kościuszki 13, 16-150 Suchowola. Szczegółowe informacje zawiera regulamin, dostępny m. in. na stronie www.suchowola.pl .
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 14 października 2018 r. w Suchowoli.

 IV OTWARTY KONKURS POETYCKI

IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

„Zło dobrem zwyciężaj”

      

Regulamin konkursu

 

I  Organizatorzy:

 

•  Burmistrz Suchowoli,

• Parafia  p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli,

• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli,

• Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli,

• Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli

 

Ubiegamy się o patronat honorowy: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki

 

Patronat medialny: TVP Białystok,  Polskie Radio Białystok 

 

II  Przedmiotem konkursu jest:

 

• poezja dotycząca osoby bł. ks. Jerzego Popiełuszki,

• poezja ukazująca dobro, piękno i najważniejsze prawdy dotyczące relacji międzyludzkich, oparta na nauczaniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 

III  Zasady uczestnictwa:

 

• wprowadza się następujące kategorie konkursowe:

- dzieci i młodzież do lat 18 (na dzień składania prac),

- osoby pełnoletnie,

- mieszkańcy Gminy Suchowola,

• w konkursie mogą uczestniczyć osoby zrzeszone i niezrzeszone w stowarzyszeniach twórczych, a przesłane utwory nigdzie dotychczas niepublikowane i nienagradzane,

• zestaw obowiązkowy złożony z 3 wierszy (w tym jeden – obowiązkowo - dotyczący osoby ks. Jerzego) należy przesłać w 3 egzemplarzach (każdy wiersz na formacie A4),

Wprowadza się również kategorię dodatkową (nieobowiązkową): 1 wiersz o tematyce związanej ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę – powinien być oznaczony zapisem „kategoria specjalna”,

• zestaw powinien być podpisany pseudonimem (godłem), taki sam  powinien być umieszczony na małej kopercie, w której znajdzie się informacja o autorze (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej oraz krótka notka biograficzna). Na kopercie prosimy także umieścić kategorię konkursową.

• prace konkursowe należy dostarczyć do 7 września 2018 r.  (decyduje data stempla pocztowego)

na adres:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Plac Kościuszki 13, 16-150 Suchowola

tel. 85 7124 053

 

IV. Nagrody:

 

Kategoria – osoby pełnoletnie:

• I nagroda - wysokości 600 zł,

• II nagroda - wysokości 500 zł,

• III nagroda - wysokości 300 zł,

• trzy wyróżnienia po 200 zł,

• wyróżnienia rzeczowe,

 

Kategorie – dzieci i młodzież do lat 18

• miejsca I – III nagrody rzeczowe

• dwa wyróżnienia rzeczowe

 

Przewidywane są także nagrody specjalne: m.in. Burmistrza Suchowoli dla najlepszej pracy w kategorii mieszkańcy Gminy Suchowola, Ks. Proboszcza Parafii p.w. Św. Apostołów  Piotra i Pawła w Suchowoli w kategorii wiersz patriotyczny, Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego oraz Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józefa Mozolewskiego.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

 

Nagrody i wyróżnienia należy odebrać osobiście (lub przez osobę upoważnioną) w dniu podsumowania konkursu, tj. 14 października 2018 r. Nagrody nie będą wysyłane osobom nieobecnym na podsumowaniu konkursu.

V. Postanowienia końcowe:

 

• uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 14 października 2018 r. w Suchowoli,

• laureaci zostaną zawiadomieni i zaproszeni do udziału w uroczystości wręczenia nagród,

• organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do prezentacji danych personalnych i zdjęć finalistów konkursu oraz  nagrodzonych i wyróżnionych utworów, m.in. w wydawnictwie pokonkursowym,

• zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany (w prasie, w wydawnictwach zwartych ani w Internecie) i nienagradzany w innych konkursach do momentu opublikowania wyników konkursu w internecie,

• nadesłanie prac konkursowych jest rozumiane jako akceptacja warunków regulaminu konkursu,

• organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, mogą jedynie zapewnić nocleg i wyżywienie.

 
System zapisów - copyright © b4sport.pl